ร้อยเอ็ด สัมมนาฯและพิธีลงนาม MOU การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อิสานนิวส์ 25 เมษายน 2017 1,168 views
ร้อยเอ็ด / สัมมนาฯและพิธีลงนาม MOU การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
25 เม.ย.60 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดสวัสดิการคนพิการในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นายฉัตร ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า มีคนพิการจำนวนทั้งสิ้น 47,575 คน คิดเป็นร้อยละ 3.65 ของประชากรในจังหวัดร้อยเอ็ด และนับวันก็มีคนพิการมากขึ้น เนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ทำให้ต้องขยายการบริการให้คนพิการที่อยู่ในชนบทสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และบริการของภาคเอกชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด   ได้มอบแนวนโยบายในการทำงานแบบประชารัฐ เพื่อคนพิการ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่ให้คนพิการเข้าถึงได้ หรือ Universal Design การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการในทุกอำเภอ และ 1 ตำบล 1 ศูนย์บริการคนชรา ซึ่งเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมในวันนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 72 แห่ง  หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือสอดรับกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 , เพื่อให้หน่วยงานที่จัดบริการคนพิการ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้ง จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจการ ตลอดจนการนิเทศ ติดตามงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด
ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯและพิธีลงนาม MOUจำนวนทั้งสิ้น 250 คน และส่วนราชการ องค์กรเอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 22 หน่วยงาน  โดยมีกิจกรรมการรับมอบที่ดินบริจาค จากคุณพ่อบุญสวน คุณแม่จงจิตติ์ บุญโพธิ์ จำนวน 5 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ในการก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด และดำเนินกิจการ ด้านคนพิการต่อไป  กิจกรรมการรับฟังความรู้ การบรรยายพิเศษจากท่านประธาน และวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ในการให้ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการแด่คนพิการในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ระดับตำบล และที่สำคัญคือ การบันทึกประวัติศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดในการทำMOU ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นครั้งแรก โดยหลังจากลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นกิจกรรมเรียนรู้ การจัดทำแผนบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ชัยสิทธิ์-ข่าว/เกรียงศักดิ์-ภาพ
ทีมข่าวอิสานนิวส์ ร้อยเอ็ด
Tags: , , , , , , , ,

เกาะติด อิสานนิวส์

ความเห็นล่าสุด