สัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม

7 กรกฎาคม 2560 กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 239 Views

 

สัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารจัดประชุมสัมนาเพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพเพื่อรองรับเศรษฐกิจอาเซี่ยน    ซึ่งศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศได้มอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเป็นผู้ดำเนินการจัดงานสัมนาขึ้น  เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนาม  ในการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มอาเซียน  โดยมีนายสุพจน์  สุอริยพงษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานเปิดการสัมมนาและนายวินิจ  คงทอง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กล่าวรายงานถึงการจัดการประปชุมสัมมนาในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศเวียดนามจำนวน  16 วิทยาลัย  ผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศไทยจำนวน  31 วิทยาลัย  โดยมุ่งเน้นในเรื่องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนาม  ในการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน  เพื่อยกระดับคุณภาพฝีมือให้ได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน  พร้อมกับการพัฒนาแรงงานในมีความรู้ความสามารถด้านทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียน  โดยการส่งเสริมการสร้างเคลือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศด้านการศึกษาไทยกับเวียดนามและทำความร่วมมือกับสถานศึกษาในประเทศเวียดนามต่อไป….

 

 

มุกดาหาร   ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ข่าวเด่น ยอดฮิต