งานโคขุนหนองสูงมุกดาหาร โคบาลลุ่มน้ำโขง ปี 2560 ปีที่ 10

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 17 สิงหาคม 2017 1,138 views

งานโคขุนหนองสูงมุกดาหาร โคบาลลุ่มน้ำโขง ปี 2560 ปีที่ 10

วันที่ 17 ส.ค.2560  นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานงานโคขุนหนองสูงมุกดาหาร โคบาลลุ่มน้ำโขง ปี 2560  โดยมีนายสัตวแพทย์ชูยศ  เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร  กล่าวรายงานถึงการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ร่วมกันส่งเสริมการผลิตโคเนื้อโคขุนให้มีคุณภาพที่ดีมีมาตรฐาน

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดมุกดาหารได้รับให้สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนส่งเสริมการผลิตโคเนื้อโคขุนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ครบวงจรนับตั้งแต่ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเพื่อเป็นอาชีพที่หารายได้ให้เกษตรกร และสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด  และเครือข่ายดำเนินการแปรรูปและทำการตลาดโคขุนหนองสูง  เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อโคขุนหนองสูงที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตั้งแต่ต้นน้ำคือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุนที่มุ่งให้พัฒนาฟาร์มของตนเองให้ประสบผลสำเร็จในอาชีพของคนเลี้ยงโคที่มีคุณภาพ ส่วนของกลางน้ำคือสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ที่ทางจังหวัดให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน สนับสนุนรถขนส่งห้องเย็น  ให้พัฒนาเป็นสหกรณ์ฯที่มีคุณภาพ บริหารงานด้วยธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นที่พึ่งของเกษตรกรและสมาชิก  ส่วนปลายน้ำสื่อมวลชนตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกคนช่วยกันสนับสนุนการบริโภคเนื้อและผลิตภัณฑ์โคขุนหนองสูงของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างกว้างขวาง แลในขณะนี้เนื้อโคขุนหนองสูงก็ได้ขยายตลาดส่งไปขายในห้างและมีประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านมาซื้อเพื่อนำไปบริโภคมากขึ้น

ผลการประกวดโคเนื้อลูกผสมสายพันธ์ุไทบาร์มัน เพศเมีย อายุไม่เกินสองปี

1. ชนะเลิศ โคหมายเลข 4 ชื่อโค น้องน้ำตาล  เจ้าของนายวิชา  สมชาติ    อำเภอเมืองอุบลราชธานี

2.รองชนะเลิศอันดับ 1 โคหมายเลข 6 ชื่อโค น้องลำใย  เจ้าของนายวิชา  สมชาติ    อำเภอเมืองอุบลราชธานี

3.รองชนะเลิศอันดับ 2 โคหมายเลข 5 ชื่อโค น้องหมูแดง  เจ้าของนายวิชา  สมชาติ    อำเภอเมืองอุบลราชธานี

4.ชมเชย โคหมายเลข 8 ชื่อโค น้องขาวผ่อง  เจ้าของนายบุญธรรม  ใจช่วง  อำเภอดอนตาล มุกดาหาร

5.ชมเชย โคหมายเลข 9 ชื่อโค น้องมณีแดง  เจ้าของนายสว่าง  ศรีลาศักดิ์  อำเภอดอนตาล มุกดาหาร

ผลการประกวดโคเนื้อลูกผสมสายพันธ์ุยุโรป เพศผู้ อายุไม่เกินสองปี

1.ชนะเลิศ โคหมายเลข 1 ชื่อโค น้องซูโม่  เจ้าของนายสมดี  กุลมา  อำเภอเมือง มุกดาหาร

2.รองชนะเลิศอันดับ 1 โคหมายเลข 4 ชื่อโค น้องบรรจง  เจ้าของนายมนัสชัย  กุลวงศ์    อำเภอหนองสูง  มุกดาหาร

3.รองชนะเลิศอันดับ 2 โคหมายเลข 9 ชื่อโค น้องตอง 6  เจ้าของนายชาญชัย  อึ้งธิติพันธ์  อำเภอเมืองมุกดาหาร

4.ชมเชย โคหมายเลข 8 ชื่อโค น้องตอง 3  เจ้าของนายชาญชัย  อึ้งธิติพันธ์  อำเภอเมืองมุกดาหาร

5.ชมเชย โคหมายเลข 3 ชื่อโค น้องจั่นเจา  เจ้าของนายสมภาร  คิดกล้า  อำเภอเมืองสุรินทร์

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  0874247225

Tags:

ความเห็นล่าสุด