ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี กิจกรรม Kick off “ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน”

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 29 พฤศจิกายน 2017 848 views

 

มุกดาหาร

ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี กิจกรรม Kick off “ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน”

มุกดาหาร ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี/ผบ.กกล.กองพลทหารราบที่ 3  ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นการลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง และยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน

วันที่ 28 พ.ย. 2560 ที่แปลงนา นายประเดื่อง สลางสิงห์ บ้านโคกป่งเปือยบ้านโคกป่งเปือย ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการกับส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรม Kick off “ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน” โดยมีพลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี/ผบ.กกล.กองพลทหารราบที่ 3 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/อำเภอ ข้าราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา นักเรียน และพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี/ผบ.กกล.กองพลทหารราบที่ 3 กล่าวว่า รัฐบาลโดยการนำของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ได้ลงมาช่วยเหลือ และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ที่มีการนำเอาประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกลับมาใช้ประโยชน์ก็จะเป็นการลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง และยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ขาดแคลนแรงงาน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ตามเวลาจากราคาค่าแรงที่สูงขึ้น พร้อมทั้งเป็นการสืบสานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างความสุงอย่างยั่งยืนต่อไป…

อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ

Tags:

ความเห็นล่าสุด