จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 26 ธันวาคม 2017 797 views

 

จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและลดปัญหาอาชญากรรม

26 12 60   ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารจำนวน 455 คนเข้าร่วมโครงการ โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ

นาย กนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้กล่าวว่า การจัดโครงการนี้เป็นตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ. ศ. 2558-2560 ประกอบด้วยการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  การแก้ไขปัญหาผู้เสพติดยาเสพติด การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด การร่วมมือระหว่างประเทศ การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน

ซึ่งอำเภอเมืองมุกดาหารเป็นอำเภอหนึ่งที่มีอาณาเขตติดกับแขวง สะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งมีสถานะการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางอำเภอเมืองจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการป้องกันปราบปราม โดยใช้กลไกประชารัฐให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไป

สำหรับการจัดโครงในครั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและลดปัญหาอาชญากรรม ลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นชัดเจนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนต่อไป

อนุศักดิ์  แสนวิเศษ

Tags:

ความเห็นล่าสุด