ร้อยเอ็ด พิธีกล่าวสดุดีอาลัยพ่อหลวงและเปิดงานวันครูโรงเรียนในเครือสังฆมลฑลอุบลราชธานี

อิสานนิวส์ 24 มกราคม 2017 930 views

ร้อยเอ็ด พิธีกล่าวสดุดีอาลัยพ่อหลวงและเปิดงานวันครูโรงเรียนในเครือสังฆมลฑลอุบลราชธานี 


21 ม.ค.60 ณ หอประชุมระดับประถมศึกษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พระคุณเจ้าฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีกล่าวสดุดีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยืนสงบนิ่ง89 วินาที ร้องเพลงเพื่อพ่อหลวง และ เปิดงานวันครู ประจำปี 2559 ซึ่งการจัดงานวันครูในแต่ละปีเจ้าภาพการจัดงานได้หมุนเวียนกันไป และปีนี้โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูในเครือสังฆมลฑลอุบลราชธานี เข้าร่วมงานจำนวน 6โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น353 คน โดยมี บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา ในนามคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดขึ้น เพื่อให้ครูทุกคนได้ร่วมใจกันแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อครูของประเทศ และแสดงความกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ให้ครูทุกคนได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนไทย ให้ครูในเครือโรงเรียนสังฆมณฑลอุบลราชธานี มีความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติร่วมกัน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15ปี 20ปี 25ปี 30ปี และครูที่ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุการทำงาน ตลอดจนครูที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆในปีการศึกษา 2559 จะได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านต่างๆตามลำดับ

ชัยสิทธิ์-ข่าว/เกรียงศักดิ์-ภาพ ข่าวอิสานนิวส์ ร้อยเอ็ด

Tags: , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด