การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ปีภาษี 2559

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 1 กุมภาพันธ์ 2017 11,212 views

การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ปีภาษี 2559

          นางสาวศิริพร เจนศิริสกุล นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า ด้วยบัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ประจำปีภาษี 2559 ซึ่ง ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ได้แก่ ส่วนราชการตามท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีการตั้งฎีกาเบิกเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส บำเหน็จ บำนาญ และเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ โดยให้กรอกรายการสำหรับบุคคลที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน กรณีที่มีการตั้งฎีกาเบิกเงินเรียงตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน หรือตามชั้นยศ และให้ยื่นรายละเอียดฎีกาเบิกเงินประกอบแบบฯ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ แนบไปพร้อมด้วย

สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านโปรดดำเนินการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ภายในกำหนดเวลาคือ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีสำนักงานตั้งอยู่ ซึ่งได้มีการจ่ายเงิน โดยท่านสามารถ Download ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ที่ http://www.rd.go.th>บริการอิเล็กทรอนิกส์>Download>แบบแสดงรายการภาษี>ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ ส่วนกรมวิธีและคืนภาษี งาน ณ ที่จ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-1462 ต่อ 410

 

          สุภาวดี อัมไพพันธ์  ส.สปช.มุกดาหาร

Tags: , , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด