Kick off การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ

อิสานนิวส์ 1 กุมภาพันธ์ 2017 2,286 views

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ดำเนินการจัดกิจกรรม     “Kick off การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ” จังหวัดมุกดาหาร

 นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันและกิจกรรม    ในการดำเนินงาน ดังนี้

สถานการณ์ความเสี่ยงของเด็กไทยในปัจจุบันที่พบปัญหาเรื่อง ระดับสติปัญญา หรือIQ ลดต่ำลงและเป็นที่ทราบกันดีว่า เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร พบปัญหาพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าสูงเกือบร้อยละ 40 ปัญหาระดับสติปัญญา หรือ IQ ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ใน 10 ลำดับสุดท้ายของประเทศ พบว่า จังหวัดมุกดาหาร ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย(IQ) 91.26 มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  (IQ < 100)ปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อพัฒนาการและระดับสติปัญญาของเด็กไทยที่สำคัญ ประกอบด้วย 1)ปัญหาก่อนตั้งครรภ์และระยะตั้งครรภ์ คือ แม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเจริญพันธุ์ และมีภาวะซีดในขณะตั้งครรภ์ 2)ปัญหาความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เช่น การเลี้ยงดูเด็กที่ไม่ถูกต้องของครอบครัวเป็นต้น

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวจังหวัดมุกดาหาร ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข  ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนเพื่อการแก้ไขปัญหามาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2559  โดยมีกิจกรรมสำคัญที่ผ่านมาได้แก่ กิจกรรมการประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 4 กระทรวงหลัก เรื่อง “การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ”เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 2559  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีผู้บริหารทั้ง 4 กระทรวง  ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำคัญที่ต้องได้รับการขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  กิจกรรมการสนับสนุนยาวิตามิน บางส่วน เพื่อลดปัญหาภาวะซีดใน 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ

1)กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จะได้รับการสนับสนุนวิตามินในสถานบริการสาธารณสุข

2)กลุ่มเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี จะได้รับการสนับสนุนวิตามินในสถานบริการสาธารณสุข และ

3)กลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 12 – 18 ปี จะได้รับการสนับสนุนวิตามินในสถานศึกษา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ อุบลราชธานี       ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร  ล้วนเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหา ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ไม่ได้นิ่งนอนใจ  โดยจะเห็นได้ จากกิจกรรมในปีที่ผ่านมาที่ได้เกิดกิจกรรมสำคัญ อาทิพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 4 กระทรวงหลัก (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข) ของเขตสุขภาพที่ 10 ว่าด้วยเรื่องของการ “พัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ” ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดอุบลราชธานี  นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างเด็กให้มีคุณภาพ

 

ทั้งนี้ “จังหวัดมุกดาหาร”จึงจัดให้มีกิจกรรม“Kick off การพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี  เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ” เพื่อให้เป็น “ก้าวแรก”  ของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีส่วนร่วม ตลอดจน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กันทั้งจังหวัด”

 

จัดทำโดย  : ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมุกดาหาร โทร. 042-615244-7 www.mukhos.go.th

Tags: , , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด