งานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา มุกดาหาร-สะหวันนะเขต

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 11 กุมภาพันธ์ 2017 1,764 views

วันนี้ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ) เวลา ๑๔.๐๐น. ที่วัดศรีบุญเรือง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย กับแขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาว
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าว่า วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แกบรรดาพระอรหันต์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระอรหันต์เหล่านี้เป็นผู้ที่ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า จาตุรงคสันนิบาต แปลว่า การประชุมที่พร้อมด้วยองค์ ๔ ซึ่งในวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ และพระพุทธองค์ได้วางหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ไม่ทำ ความชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนามีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามสู่สังคม ได้ตระหนักในการนำมิติศาสนามาส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน โดยจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาอาเซียนขึ้น ด้วยเหตุที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยสร้างความมั่นคง และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ โดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางให้ พี่น้องสองฝั่งโขงได้มีโอกาสทำบุญ ทำความดีร่วมกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้พระพุทธศาสนามีความยั่งยืนสืบไป
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้จัดโครงการจัดงานสัปดาห์ มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย กับแขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาว ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน และความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนชาวอาเซียน รวมทั้งชาวต่างชาติ ร่วมกิจกรรม มาฆบูชาอาเซียนสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา

Tags:

ความเห็นล่าสุด