หน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่อ.นิคมคำสร้อย มุกดาหาร

อิสานนิวส์ 21 เมษายน 2017 2,298 views

มุกดาหาร / วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ( พอ.สว.) ณ บ้านด่านมน หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม บริการการแพทย์แผนไทย ชี้แจงข่าวสารของส่วนราชการ และให้บริการของหน่วยราชการต่าง ๆ ทั้งนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่ต้องเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนรับทราบสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปแก้ไขพร้อมกำหนดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และประชาชนในหมู่บ้าน เรื่อง การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในหมู่บ้าน รวมทั้งขอความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านด่านมน ในการรณรงค์อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งชมรมออกกำลังกายในหมู่บ้าน และสถานศึกษา ประชาชน โดยให้มีการออกกำลังกาย สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร

Tags: , , , ,

ความเห็นล่าสุด