งานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2560

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 11 พฤษภาคม 2017 2,103 views
จ.ร้อยเอ็ด – โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดงานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงคุณความดีในวิชาชีพพยาบาล
11 พ.ค.60 ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร แก่ พยาบาลผู้ประกอบคุณงามความดี เนื่องในวันพยาบาลสากล นางสาวพนิดา สุทธิประภา พยาบาลวิชาชีพ กล่าวว่า วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์ ของวิชาชีพการพยาบาลและในปี2560สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย กำหนดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ภายใต้หัวข้อ ” NURSE : A Voice to Lead Achieving the Sustainable Development Goals “ หรือ “พยาบาลพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้พยาบาลได้ร่วมกันรวมพลังแสดงบทบาทความเป็นผู้นำ แสดงความเป็นตัวตนของพยาบาลวิชาชีพ จนเกิดเสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยส่งผลสู่สุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมจนเกิดความเข้มแข็งของระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในฐานะที่องค์กรพยาบาลเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการรวมพลังแสดงบทบาทการเป็นผู้นำแสดงความเป็นตัวตนของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อคุณภาพการดูแลสุขภาพของประชาชนที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและทั่วถึง จึงได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล เพื่อให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนของสถานบริการสุขภาพทุกระดับได้รับรู้นโยบาย ร่วมกันสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อไปสู่สุขภาวะของประชาชนอย่างเหมาะสม
ในการจัดงานครั้งนี้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลผู้ประกอบคุณงามความดี สมควรที่นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีกับอนุชนที่มีอาชีพพยาบาล จำนวน 54 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ชัยสิทธิ์-ข่าว/เกรียงศักดิ์-ภาพ
ทีมข่าวอิสานนิวส์ ร้อยเอ็ด
Tags: , , , , ,

เกาะติด อิสานนิวส์

ความเห็นล่าสุด