โครงการ คักอิหลี  การประกันภัยโลจิสติกส์ผ่านแดน

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 9 ตุลาคม 2019 1,190 views

 

สำนักงาน  คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี)  มีจังหวัดภายใต้การกำกับดูแล  7 จังหวัด มี จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดยโสธร  จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร  และมี  5 จังหวัดมีพื้นที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวและประเทศกัมพูชา    จากกรอบความร่วมมือ    GMS          ( Greater  Mekong  Sub – region)  เป็นความร่วมมือของประเทศลุ่มน้ำโขง  6  ประเทศ  มี  ไทย  ลาว  พม่า  กัมพูชา  เวียดนาม และจีนตอนใต้   มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน  การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามแดนของจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

จังหวัดมุกดาหาร  มีจุดผ่านแดนถาวรมุกดาหาร – สะหวันนะเขต ผ่านสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่  2   เป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก  ( East – west  economic  corridor  :  EWEC )  เป็นเส้นทางหมายเลข  9  ( R9 )  มีการขนส่งสินค้าจากท่าเทียบเรือทางทะเลฝั่งขวาไปยังฝั่งซ้าย เวียดนาม – ลาว – ไทย – พม่า   มีระยะทางประมาณ  1,300  กิโลเมตร ระยะทางในไทย  950 กิโลเมตร  ในประเทศลาว  250  กิโลเมตร  และในเวียดนาม  84  กิโลเมตร  เริ่มจากเมืองดานัง ผ่านเว้ และเมืองลาวบาว ประเทศเวียดนาม   ผ่านเข้าสะหวันนะเขตประเทศลาว  และข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำโขงสู่ประเทศไทยที่จังหวัดมุกดาหาร  ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  ไปสุดชายแดนไทยที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าไปยังประเทศพม่าจนถึงอ่าวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลำไย (หรือมะละแหม่ง)  เป็นการเชื่อมทะเลจีนใต้ ไปสู่มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอินเดียและตะวันออกกลาง  การเชื่อมต่ออย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กระบวนการโลจิสติกส์  และการท่องเที่ยว  มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถในการขนส่งสินค้าและบรรทุกผู้โดยสาร  ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต  ทรัพย์สินและความเสียหายต่อการประกอบธุรกิจ  ซึ่งจะต้องมีการใช้ระบบการประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ในงานยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสียงด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้ประกอบการโลจิสติกส์  ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมขนส่งสินค้าภาคอิสาน  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

 

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์   0874247225

Tags:

ความเห็นล่าสุด