“ทน.ขอนแก่น” คว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำสันติสุขฯการันตีครบ 3 ด้าน

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 11 พฤศจิกายน 2022 118 views

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เทศบาลนครขอนแก่นโดยการนำของนายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าร่วมรับมอบโล่ “รางวัลพระปกเกล้าทองคำประจำปี 2563 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”จากสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้การจัดงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 เรื่อง”จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ :บทเรียนจากโควิด – 19” Reimagining Decentralization to Reduce Inequality : Lessons Learned from the COVID-19 Crisis ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 และได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ต้นไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

โดยมีคณะจากทางเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล, นายสมภพ วงศ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล (ดร.โกเมน กันตวธีระ, นายกฤษฏ์ สว่างไสว, นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ, นางวรินทร์พร ณิชาภัทรนารากุล, นางรัชดา ลีลาสวัสดิ์ชัย, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์, ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง) ,นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา ,นางอินทิรา ฆารเจริญผอ.กองวิชาการและแผนงาน ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการ ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม ,นางเบณณาภา พัชรพิบลชัย ผอ.ส่วนบริหารงานคลังและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนตัวแทนเครือข่าย อาทิ นายชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น ( TCDC) ,นายประดิษฐ์จรัสอสุชีวะ แกนนำผู้ดูแลเยาวชนเด็กชายขอบ ,นายสมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 3 พร้อมด้วยคณะทำงานและกลุ่มเยาวชนเด็กชายขอบ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการประกวดรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี2563 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์นั้นเทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึง คำว่า “สันติสุขและสมานฉันท์” ภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งความสุข เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่มวัย”ประกอบด้วย 3 โครงการใหญ่ คือ 1.เมืองแห่งความเท่าเทียมและเป็นมิตรกับเยาวชน 2.ศรีจันทร์ ผ่านสร้างสรรค์ ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ 3.คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันอนึ่ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 จนถึง พ.ศ.2563 เทศบาลนครขอนแก่น ได้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลพระปกเกล้า ทั้ง 3ด้าน คือ 1.ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2.ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 3.ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

ซึ่งเทศบาลได้รับรางวัลรางวัลพระปกเกล้า ทั้ง 3ด้าน มาโดยตลอด จำนวน 10 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำนั้น ทศบาลได้รับรางวัลไปแล้ว2 ครั้ง คือ ปี พ.ศ.2549 รางวัลพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ด้านการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ปี พ.ศ.2559 รางวัลพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ดังนั้น การได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในครั้งนี้ จึงทำให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ครบทั้ง 3 ด้านเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และพี่น้องชุมชนที่ได้ให้ความร่วมมือและเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากที่สุด ตลอดจนสามารถได้รับรางวัลเป็นเครื่องหมายการันตีถึงการพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ชัดเจนและถูกต้อง
โดยในการนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับแนวคิด รายละเอียดของ 3 โครงการ (ซึ่งเทศบาลได้นำเสนอเข้าประกวด) คือ 1.เมืองแห่งความเท่าเทียมและเป็นมิตรกับเยาวชน 2.ศรีจันทร์ ย่านสร้างสรรค์ ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ 3.คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน) เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 และ เสด็จเยี่ยมชมบูธนิทรรศการอีกด้วย
นอกจากนั้น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล ,พนักงานเทศบาล และตัวแทนภาคีเครื่อข่ายยังได้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อต่างๆ อาทิ การกระจายอำนาจลดความเหลื่อมล้ำ ,ผู้นำกับการบริหารภาครัฐหลังวิกฤต ,การกระจายทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ,สร้างพลังหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ, พลังพลเมืองเพื่อชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น.

คุณปึ๊ด  อีสานขอนแก่นนิวส์

 

 

Tags:

ความเห็นล่าสุด