เอไอเอส ร่วมดูแลสุขภาพชุมชน สร้างลานสุขภาพ แห่งที่ 11 มอบให้ รพ.สต.ทัพรั้ง จ.นครราชสีมา

อิสานนิวส์ 19 มกราคม 2017 1,334 views

อิสานนิวส์ /

เอไอเอส ร่วมดูแลสุขภาพชุมชน  สร้างลานสุขภาพ แห่งที่ 11 มอบให้ รพ.สต.ทัพรั้ง  จ.นครราชสีมา เพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


เอไอเอส ร่วมกับ รพ.สต.ทัพรั้ง  จังหวัดนครราชสีมา จัดสร้างลานสุขภาพเอไอเอส แห่งที่ 11  พร้อมส่งมอบเครื่องออกกำลังกาย   เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนให้แข็งแรง ห่างไกลโรคและลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง    พร้อมติดตามและประเมินผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และควบคุมไม่ให้มีกลุ่มผู้ป่วยมากขึ้น   โดยเครือข่ายอสม.จะเป็นต้นแบบส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพ  มุ่งหวังให้คนในชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายอุดมศักดิ์   โสมคำ    ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส     กล่าวว่า “เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารยุคดิจิทัล และก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ “Digital  Life  Service Provider”     โดยนอกเหนือจากการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมกันแล้ว    เอไอเอสยังใส่ใจดูแลสังคม  โดยเฉพาะชุมชนต่างๆที่เรามีสถานีฐานติดตั้งอยู่ เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยหนึ่งในโครงการดูแลสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนนั้นคือ  โครงการ “ลานสุขภาพเอไอเอส เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน” ซึ่งจะจัดสร้างไว้ ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)   ด้วยเอไอเอสเล็งเห็นว่า ปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของความเจ็บป่วยจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนทั่วทั้งประเทศมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากอาหาร การขาดการออกกำลังกาย และความเครียด    ซึ่งถึงแม้จะมีการส่งเสริมและให้ความรู้เชิงป้องกันอย่างจริงจังโดยหน่วยพยาบาลระดับปฐมภูมิของชุมชน หรือ รพ.สต.แล้วก็ตาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ       เอไอเอสจึงได้ร่วมมือกับ รพ.สต.ในแต่ละพื้นที่จัดสร้างลานสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกายไว้ ณ รพ.สต.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานสาธารณสุขชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนได้มีเครื่องมือในการสนับสนุนให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย  มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  ตลอดจนสามารถติดตามและประเมินผลด้านสุขภาพได้อย่างใกล้ชิด  ซึ่งจากการที่เอไอเอสได้จัดสร้างลานสุขภาพในหลายพื้นที่  คนในชุมชนกระตือรือร้นและหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น ทั้งกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง วัยรุ่นหรือเด็ก  ทั้งนี้จากการติดตามและประเมินผล พบว่าในหลายพื้นที่คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

สำหรับลานสุขภาพเอไอเอส ณ รพ.สต.ทัพรั้ง  อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา  ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีฐานโนนสง่า – พระทองคำ ของเอไอเอส นี้  นับเป็นลานสุขภาพแห่งที่ 11  ที่เอไอเอสได้จัดสร้างขึ้น  โดยมีเครื่องออกกำลังกาย เช่น จักรยานปั่นแนวนอน  เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน  เครื่องบริหารเอวและออกกำลังขาแบบย่ำสลับ  เครื่องเดินสลับแนวราบ  และลานเดินนวดเท้า   พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือแนะนำวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายสำหรับให้นักวิชาการด้านสาธารณสุขประจำ รพ.สต. และ อสม.ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน

“เอไอเอส และ รพ.สต.จะมีกิจกรรมกระตุ้นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง  อาทิ การแจกเสื้อเอไอเอสให้กับผู้ที่มาออกกำลังกายบ่อยที่สุดและเห็นผลมากที่สุด     การจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค   การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงตามสาย การพูดเชิญชวนและการแบ่งปันประสบการณ์จริง    ตลอดจนร่วมกันติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเป็นประจำทุก 3 เดือน   โดยจะวัดผลต่างๆทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ    ซึ่งจากการติดตามผลโครงการลานสุขภาพจาก รพ.สต.ทั้ง.10 แห่ง      ที่เอไอเอสได้ทำการส่งมอบไปแล้วนั้นพบว่า กลุ่มเป้าหมายหลักที่ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ คือผู้ป่วยที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน     รองลงมาคือกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน   และกลุ่มอสม. โดยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  สามารถลดน้ำหนักและขนาดรอบเอวลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด”

นายอำพันธ์  อยู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทัพรั้ง   กล่าวว่า   “ ด้วยภารกิจที่ต้องดูแลสุขภาพของคนใน 21 หมู่บ้าน รวม 2,895  หลังคาเรือน   ประชากรจำนวน  11,996 คน  ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เช่น  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคอ้วนลงพุง  โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ  โรคถุงลมโป่งพอง  โรคมะเร็ง  เป็นต้น  ซึ่งปัจจุบันในทุกชุมชน จะมีจำนวนผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรับประทานอาหารมัน ที่มีรสเค็มจัด หวานจัด  การขาดการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง  รวมถึงความเครียดจากการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน

สำหรับลานสุขภาพชุมชนและเครื่องออกกำลังกาย ที่ทางเอไอเอสมาจัดสร้างให้ ณ ที่ รพ.สต.ทัพรั้ง นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมที่จะใช้ในการส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธีและครบถ้วน  โดยทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม.จะช่วยแนะนำวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกาย   พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

ในเบื้องต้น รพ.สต.จะให้กลุ่มอสม.เป็นต้นแบบของการออกกำลังกาย เป็นกลุ่มแรก     ซึ่งจะมีการจดบันทึกการออกกำลังกายของอสม. การตรวจเช็คน้ำหนัก วัดรอบเอว การตรวจสอบประวัติความเจ็บป่วย  เพื่อประเมินผลสุขภาพของ อสม.อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลุ่มสำคัญที่จะนำร่องการใช้เครื่องออกกำลังกายในการดูแลรักษาสุขภาพและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง   หลังจากนั้นจะแนะนำให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หันมาออกกำลังกาย เช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการกับอสม. พร้อมติดตามและประเมินผลสุขภาพของคนในชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อประเมินภาพรวมว่า  กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีจำนวนที่ลดลงมากน้อยเพียงใด ”

 

Tags: , , , , , ,

Relate Posts

ความเห็นล่าสุด